Soga para saltar tradicional. 

Soga para saltar

$1.050
Soga para saltar $1.050
Soga para saltar tradicional.